ARAMA
Demirözü Belediyesi

DEMİRÖZÜ BELEDİYESİ ZABITA YÖNETMELİĞİ

Geri

 

DEMİRÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Z A B I T A

 

İ D A R İ   Y A P T I R I M Y Ö N E T M E L İ Ğ İ

( 2020 )

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

ZABITALARIN GÖREV VE YETKİ ALANLARINDA İŞLENEN KABAHATLER KARŞILIĞINDA UYGULANABİLECEK OLAN İDARİ YAPTIRIM TÜRLERİ VE SONUÇLARI YÖNETMELİĞİ

 1. BÖLÜM

AMAÇ:

MADDE :1 – Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununda verilen görevlerin yerine getirilmesinde, Belediye Zabıtalarının görev, yetki alanlarında işlenen kabahatler karşılığında uygulanabilecek olan idari yaptırımların türleri ve sonuçlarının belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır.

YASAL GEREKÇE :

MADDE :2 – 5393 Sayılı Belediye kanunun 15/b maddesine göre hazırlanmıştır.

KAPSAM :

MADDE :3 – Bu Yönetmelik :

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanunun üçüncü bölümünde belediyenin görev yetki ve sorumlulukları 14 ve 15. maddelerinde belirtilen belediyenin görevleri,
 2. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasası,
 3. 3194 Sayılı İmar Yasası,
 4. 486 ve 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkam-ı Cezaiye hakkındaki yasa, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Yasası,
 5. 6621 Sayılı Ölçüler Yasası,
 6. 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatları yasası,
 7. 394 Sayılı Hafta Tatili Yasasında belirlenen hükümleri
 8. 2872 sayılı Çevre Kanunu,
 9. 4077 sayılı Tüketici Kanunu,
 10. 01.2005 tarihli Kırmızı Et ve Et Ürünleri yönetmeliği,
 11. 01.2005 tarihli Kanatlı Hayvan Eti ve Et ürünleri yönetmeliği,
 12. 4648 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu,
 13. 4856 sayılı kanuna istinaden hazırlanmış Çevresel Gürültü Değerlendirilmesi Yönetmeliği,
 14. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
 15. 5326 sayılı Kabahatler Kanununa istinaden çıkarılmıştır.

2.  BÖLÜM

UYULMASI GEREKEN BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI

MADDE 1 : Ana caddelerde ve genel taşıt araçlarında satıcılık yapmak yasaktır.

MADDE 2 : Yüksek sesle bağırarak, ses yükseltici hoparlörlü araçlarla meskun mahal içinde veya her türlü pazaryeri ve umumun bulunduğu alanlarda satış veya reklâm yapmak, ve huzur bozucu neşriyat yapmak havalı klakson çalmak yasaktır..

MADDE 3 : Açıkta çevreye ve insanlara zarar verecek şekilde her türlü eşya taşımak yasaktır.

MADDE 4 : Yapılışları, görünüşleri ve kokuları ile gelip-geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek, çöp, sakatat, yaş deri vb. şeyleri çöp sayılabilecek niteliği olan yada olmayan her türlü malzeme ve eşyayı açıkta taşımak ve satmak yasaktır.

MADDE 5 :Hayvanları dövmek, eziyet etmek, hayvan oynatmak, dövüştürmek, halkın şefkat hislerinin rencide edilmesi yasaktır. MADDE 6 : Spor alanları dışında, umumi yerlerde top oynamak yasaktır.

MADDE 7 : Umumi yerlerde yatak kıyafeti ile gezmek yasaktır.

MADDE 8 : Apartman, pasaj ve iş hanlarının, umuma ait gelip geçilen yerlerin işgal edilmesi yasaktır.

MADDE 9 : Meskûn mahallerde oturanların huzur ve istirahatlarını bozacak şekilde gürültü yapmak, geceleri saat 22.00’den sonra sessizliği bozacak ve uyumaya mani olacak şekilde gürültü yapmak yasaktır.

MADDE 10 : Pasaj ve iş hanlarında ortak kullanım alanları ve özel her türlü alanları (wc, merdiven vs.) her ne surette olursa olsun kirletmek yasaktır.

MADDE 11 : Apartmanlarda, kömürlük, kazan dairesi, kapıcı dairesi, yeşil alan olarak belirlenmiş bu ve benzeri ortak kullanım alanlarında hayvan beslemek ve bu suretle işgal etmek yasaktır.

MADDE 12 : Çöp bidonları, soba kovaları, evsel çöp ve atıkları apartmanlarda merdiven sahasına ve tüm ortak kullanım alanlarına koymak yasaktır.

MADDE 13 : Balkon ve pencerelerden aşağıya pis su dökmek, sofra bezi silkelemek, yemek artığı ve çöp atmak yasaktır. MADDE 14 : Bina yüzlerini ve dükkân vitrinlerini her gün gece saat 21.00 ile sabah 07.00 saatleri dışında yıkamak yasaktır. MADDE 15 : Ana cadde üzerindeki balkonlardan halı, kilim silkelemek ve çamaşır asmak yasaktır.

MADDE 16 : Yollarda ve kaldırımlarda kızak, paten ve kay-kay ile dolaşmak, kaldırımlarda bisikletle ve motorlu araçlarla dolaşmak, umumun gelip geçeceği yerlerde kartopu oynamak yasaktır.

 

MADDE 17 : Oyuncak havalı tüfeklerle meydanlarda atış yapmak ve yaptırmak yasaktır. MADDE 18 : Her ne suretle olursa olsun umuma ait yerleri kirletmek yasaktır.

MADDE 19 : Cadde ve sokaklarda, halkın rahat ve huzurunu korku ve  endişe  ile  bozmamak için  köpek  gezdirmek  yasaktır. MADDE 20 : Her  ne   surette  olursa  olsun, Veteriner  Hekimce, aşısı yapılmamış, kısırlaştırılmamış, küpelenmemiş    ve kayıt altına alınmamış köpek vb. hayvanların evlerde, bahçelerde barındırılması yasaktır.

3.  BÖLÜM

PARK- BAHÇE, TARİHİ ESER, ABİDE VE UMUMA AİT YERLERDE UYGULANACAK KURALLAR

MADDE 21: Parklarda, caddelerde, kaldırımlarda ve umuma mahsus her türlü istirahat yerlerinde kabuklu yemiş artıklarını dökmek yasaktır.

MADDE 22 : Abidelerin, tarihi eser ve kültür değerlerinin etrafını bozmak, kirletmek, tahrip etmek yasaktır.

MADDE 23 : Umumi çeşmelerde ve işyerlerinde hortum takmak sureti ile cadde, sokak ve işyerleri önlerinde motorlu, motorsuz araç yıkamak inşaatlara ve evlere hortumla su almak, çeşmelerin etrafını devamlı işgal etmek yasaktır.

MADDE 24 : Belediyeye ait yollarda ve parklarda, kamuya ait ağaçların dallarını koparmak, kesmek; park ve bahçelerde tahribat yapıp, park oyun araçlarına zarar verecek şekilde kullanmak ve kullananlara müsaade etmek yasaktır.

MADDE 25 : Dinlenme parklarında halkı rahatsız edecek şekilde her türlü oyun oynamak; alkollü içki içmek ve içirmek, hayvan otlatmak, huzur ve sükûnu bozacak şekilde davranışlarda bulunmak yasaktır.

4.  BÖLÜM

ARAÇLAR VE GENEL TAŞIT ARAÇLARINDA UYGULANACAK KURALLAR VE ARAÇ SAHİPLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

MADDE 26 : Toplu taşıma araçlarında küçük çantalar haricinde yolcuları rahatsız edecek, geliş ve geçişleri engelleyecek eşyalarla (bavul, valiz, sepet, sandık, LPG tüpü vb) ayrıca yağlı, kirli, tozlu elbiselerle binmek yasaktır.

MADDE 27 : İl Trafik Komisyonu kararı ile trafiğe yasaklanan caddelerde at arabası ile trafiğe çıkmak ve hayvan torbası ile ilgili tedbir alınmadan yollarda atlı araba ile dolaşmak yasaktır.

MADDE 28 : Toplu taşım araçlarında genel düzene aykırı ve insanları rahatsız edici fiil ve davranışlarda bulunmak, evcil hayvanlarla binmek yasaktır.

MADDE 29 : Umumun gelip geçtiği yerlere ve taşıt araçlarının içine tükürmek yasaktır.

MADDE 30 : Ticari taksilerde, yolcunun ikazına mahal vermeden taksimetre açılmalı ve taksimetre açmadan yolcu taşımak yasaktır. MADDE 31 : Kaldırım üstüne her ne surette olursa olsun motorlu motorsuz araç park etmek ve bu araçlar ile eşya indirmek için bile olsa beklemek yasaktır.

MADDE 32 : Belirlenen saatler dışında İl Trafik Komisyonunca tespit edilen bölgelere İş makineleri, kamyonlar ve her türlü otobüsler ile girmek yasaktır.

MADDE 33 : Araçların üzerine Belediyeden izinsiz ilan yapıştırmak yasaktır.

MADDE 34 : Otobüs, minibüs, midibüs, traktör, kamyon, iş makineleri vb. araçları belediyece tahsis edilen garaj ve otoparklar haricindeki yerlere park etmek yasaktır.

MADDE 35 : Toplu taşım araçları ile güzergâh harici yolcu taşınamaz ve durak harici yolcu indirme ve bindirme yapmak, İstiap haddinden fazla ayakta yolcu taşımak yasaktır.

MADDE 36: Şehir içi hafriyat taşıyan araçların Belediyeden ruhsat almadan taşıma yapması ve taşıma yaparken araçtan dökülmesine karşı tedbir almadan yola çıkmaları yasaktır.

MADDE 37 : Araçlara,  ruhsata    işlenmemiş    ve  gerekli  kriterlere   uygun  olmayan    Alarm cihazlarının takılması ve gürültüye sebep olmaları yasaktır.

MADDE  38 : İl  Trafik  Komisyonu  tarafından  yer  tahsisi  yapılan  Köy-İlçe-Belde  nakil  vasıtalarının   güzergahları   dışına çıkmaları yasaktır.

5.  BÖLÜM

BELEDİYE GELİRLERİ VE İLAN-REKLÂM

MADDE 39 : Belediyeden izin almadan ilan-reklâm afişi ve el ilanı dağıtmak yasaktır.

MADDE 40 : Belediyenin alacaklarını geciktirerek ödememekte ısrar etmek ve bu konuda yapılacak tebliğleri tebellüğden kaçınmak ve görevli memura zorluk çıkarmak yasaktır.

MADDE 41 : Belediyece verilen İşyeri açma ve Çalışma ruhsatlarını, Pazar Ruhsatlarını, ilan-reklâm vergi levhası gibi her türlü belgeyi görünür yere asmak ve ibrazı zorunludur.

MADDE 42 : Kaçak su kullanmak yasaktır.

MADDE 43 : İş yerlerinin unvanını gösteren levhayı asmamak yasaktır. İşyeri isimleri Türkçe olmalıdır. MADDE 44 : İlan-reklâm vergisini yatırmamak hukuki müeyyide gerektirir.

MADDE 45 : Eğlence vergisine tabi olup da yatırmamak hukuki müeyyide gerektirir. MADDE 46 : Yolcu taşıyan ticari araçların otogar çıkış fişi almamaları yasaktır.

 

6.  BÖLÜM

İMAR KANUNUNDAKİ HÜKÜMLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA İMAR İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KONULAR

MADDE 47 : Apartmanlarda kat maliki veya kiracısı meskende oluşan her türlü arızayı (sızıntı, akıntı vb) gidermek zorundadır. MADDE 48 : Binaların yan cephelerinden soba borusu çıkarmak yasaktır.

MADDE 49 : Yağmur oluklarını, apartman sorumluları yol seviyesine kadar indirmek zorundadır. MADDE 50 : Kırık, delik ve bozuk yağmur oluklarını tamir ettirmek zorunludur.

MADDE 51 : Her türlü bina, inşaat ve işyerlerinden çıkan suları yollara ve kaldırımlara bırakmak, çıkan suları kanala vermemek yasaktır.

MADDE 52 : İnşaatına belirlenen ölçülerde tahta perde çekmemek yasaktır

MADDE 53 : Şehir içersinde bulunan boş arsaların tahta perde, tel örgü vb. ile çevrilmesi zorunludur. MADDE 54 : İş yerinin önüne proje dışı ilave çıkma ve parmaklık yapmak yasaktır.

MADDE 55 : Her türlü kazılarda emniyet tedbiri almak ve uyarıcı levhalar koymak zorunludur.

MADDE 56 : Taş, kum, moloz, cüruf, hafriyat taşıyan araçların üzerlerine branda çekmemeleri tekerleklerini temizlemeden asfalta çıkmaları, cadde ve sokakları kirletmeleri, hafriyatları belirlenen yerlere dökmeleri ve belirlenen güzergâhtan gitmeleri zorunludur.

MADDE 57 : Her türlü yıkımlarda etrafı rahatsız edecek toz ve toprakların etrafa yayılmaması için inşaat sahibinin gerekli tedbirleri alması zorunludur.

MADDE 58 : Belediyeye ait yapı, bina ve araçlara zarar vermek yasaktır.

MADDE 59 : Yıkım sonunda artıkların ve enkazın sahibi tarafından kaldırılması zorunludur.

MADDE 60 : Yapılarda ve tamirlerde kullanılacak malzemelerin sokaklarda işlenmesi ve bunların gelip geçenlere rahatsızlık verecek şekilde taşınması yasaktır.

MADDE 61 : Kum, kireç, demir, çimento gibi inşaat malzemeleri doğrudan doğruya inşaat içine yıkılacaktır. İnşaat alanına çekilen perdenin dışına taşınmayacaktır.

7.  BÖLÜM

BELEDİYE’NİN RUHSAT VE DENETİMİNE TABİ OLAN İŞYERLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

MADDE 62 : Her işyeri; işyeri açma ve çalışma ruhsatını almak zorundadır. İşyeri açma ve çalışma ruhsatını almadan faaliyette bulunmak yasaktır.

MADDE 63 : Belediyece belli işkolları için tahsis edilen yerlerin dışında iş kolu faaliyetinde bulunmak yasaktır

MADDE 64 : İş yerlerinde Belediyece verilmiş her türlü ruhsatı görünür yere asmak, kontrol defteri bulundurmak  ve Çalıştırdığı işçilerin sağlık karnesini çıkartmak, zamanında vize yaptırmak ve istendiğinde ibraz etmek zorunludur

MADDE 65 : Ruhsata muhalif faaliyette bulunmak yasaktır.

MADDE 66 : İşyerlerinde çalışanların tümünün iş önlüklerinin olması ve giyilmesi, kapaklı çöp kabı bulundurulması, işyerinde havalandırma tertibatı kurulmuş olması ve yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunludur.

MADDE 67 : Kanunlarla belirlenmiş yetkili makamlarca tespit edilip onaylanan fiyat tarifelerini görünür yerlere asmamak ve bunların üstünde fahiş fiyatla satış yapmak yasaktır

MADDE 68 : İş yerlerinin önünde bağırarak satış yapmak, çığırtkan kullanmak yasaktır MADDE 69 : Noksan tartı ile satış yapmak yasaktır.

MADDE 70 : Satışa sunulan odun ve kömürlerin cinsini, menşeini, fiyatını gösterir levha asılması zorunludur. MADDE 71 : Besin maddelerini sıhhi şartlara göre dizmemek ve ambalajlamamak yasaktır.

MADDE 72 : İşyerlerinde bozuk, son kullanma tarihi geçmiş gıda maddeleri bulundurmak ve satmak yasak olup gıda maddelerinin son kullanma tarihlerini her işyeri sahibi kendisi kontrol edip günü geçen gıda maddelerini yetkili kurumlara bildirmek zorundadır.

MADDE 73 : İşletme ruhsatı almadan ve bandrolsüz kaset, sinema, video ve müzik eserleri satmak, kiraya vermek yasaktır. MADDE 74 : Statüsü belli işyerleri haricinde alkollü içki içmek, içirmek, açıkta satmak yasaktır.

MADDE 75 : İşyerlerinde Belediyece belirlenen açma, kapama saatlerine uymak zorunludur. MADDE 76 : İşyerlerinde bozulacak gıda maddeleri için buzdolabı bulundurmak zorunludur.

MADDE 77 : Mezbaha harici kaçak et kesimi, kasap harici işyerlerinde veya elde et satışı yasaktır. Kasap dükkânlarında bir tane et çekme makinesi bulundurmak, etleri müşterinin gözü önünde çekmek ve etlerin cinsini gösterir levha bulundurmak zorunludur. Sucuk, pastırma vb. diğer et mamullerini imal etmek, kasaplarda sakatat satmak, deri ve bağırsak bulundurmak, Sakatatçı dükkânlarda et satmak yasaktır.

MADDE 78 : Her türlü kırmızı ve beyaz et ürünlerini, pakette satışında üretim izni ile ilgili belgelerin barkodunu ürün üzerine yapıştırmak zorunlu olup, üretim izin belgeleri olmadan satışa sunmak yasaktır.

MADDE 79 : Özel kesim yaparak et satan marketlerde muayene ve sorumlu kontrol veterineri bulundurmak zorunludur. MADDE 80 : Oyun oynanan işyerlerinde oyun aletlerinin temiz ve kullanışlı olması zorunludur.

 

MADDE 81 : Yıkanılan ve temizlenilen yerlerde (hamam, sauna vb.) takımların temiz olması zorunludur.

MADDE 82 : Berber, kuaför ve güzellik salonlarında kullanılan malzemelerin temiz olması ve günlük periyodik olarak dezenfekte edilip temizlenmesi, her işyerinde steril cihazı bulundurulması zorunlu olup; kaldırım üzerinde işyerlerine ait havlu kurutmak yasaktır.

MADDE 83 : Satılan malların faturalarını bulundurmak ve istendiğinde ibraz etmek zorunludur. MADDE 84 : Satışa sunulan mallara müşterinin okuyacağı şekilde etiket takmak zorunludur.

MADDE 85 : Açıkta su, ayran, limonata seyyar köfteci vb. satmak ve her türlü yıkanmadan yenilecek gıda maddelerinin satışı  kesinlikle yasaktır.

MADDE 86 : Yıkanmadan ve pişirilmeden yenen gıda maddelerinin üzerlerinin açık bırakılması yasaktır. MADDE 87 : Yıkanmadan ve pişirilmeden yenen gıda maddelerinin çıplak el ile doldurulması yasaktır. MADDE 88 : İşyerlerinin genel temizliğinin yapılması zorunludur.

MADDE 89 : Hafta Tatili Kanunundan yararlanıp Pazar ruhsatını almadan işyerini açmak ve işletmek yasaktır. MADDE 90 : İşyerlerinin fiyat listelerini görünür yerlere asması zorunludur.

MADDE 91 : Satışa sunulan malları müşteriye vermek zorunludur. MADDE 92 : İşyerleri önlerine sandalye, tabure koyarak oturmak yasaktır.

8.  BÖLÜM FIRINLAR

MADDE 93 : Fırınların genel durumlarının Yönetmelik dışında olması yasaktır. MADDE 94 : Vasıflarına uygun olmayan ve noksan gramajlı ekmek üretmek yasaktır.

MADDE 95 : Üretilen ekmeğin içinden yabancı madde çıkmaması için genel temizliğe azami riayet edilmesi gerekmektedir. MADDE 96 : Ürettiği ekmeği açıkta nakletmek ve açıkta satmak, sattırmak yasaktır.

MADDE 97 : Belirlenen kapasitenin altında ekmek üretmek yasaktır. MADDE 98 : Üretilen ekmeklerde etiket bulundurmak zorunludur. MADDE 99 : Belirlenen randıman dışında un kullanmak yasaktır.

MADDE 100 : Hamurda kaya tuzu ya da sağlıksız tuz kullanmak yasaktır.

MADDE 101 : Bayat ekmekleri tekrar hamura katmak, taze ve bayat ekmekleri birbirine karıştırarak satmak yasaktır.

MADDE 102 : Resmi tatil, bayram ve olağanüstü durumlarda, Belediyenin belirlediği günlerde her fırıncı nöbet tutmak zorundadır. MADDE 103 : Ekmeklerin satış yerlerinde ve fırınlarda ekmeğin gramaj ve fiyatını gösterir 20x30 ebadında bir levha asmak zorunludur. MADDE 104 : Ekmeklerin satış ve üretim yerlerinde terazi bulundurmak zorunludur.

MADDE 105 : İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi kararlarına muhalif ekmek üretimi ve fırıncılık faaliyetinde bulunmak yasaktır.

9.  BÖLÜM

ÇEVRE KİRLİLİĞİ, HAVA KİRLİLİĞİ, SU, ÇÖP VE TEMİZLİKLE İLGİLİ KONULAR

MADDE 106 : Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak, fena koku neşredecek maddeler dökmek, atmak yasaktır.

MADDE 107 : Yollara ve kaldırımlara halı, paspas vb şeyler sermek ve atmak ayrıca hayvan gübresi ve kimyevi gübre, paçavra gibi şeyleri boş ve umuma mahsus alanlara kurutma kastı ile dökmek yasaktır.

MADDE 108 : Belediyenin belirlediği yerler ve saatler dışında çöp çıkarmak, biriktirmek dökmek yasaktır.

MADDE 109 : Her türlü binalarda yakıttan dolayı oluşabilecek, çevre kirliğine neden olacak yakıt kullanmak ve kullandırmak yasaktır. MADDE 110 : Ateşçi belgesi olmayan kaloriferci çalıştırmak yasaktır.

MADDE 111 : Oto yıkama, parça yıkama ve yağlama iş yerleri, işyeri dışında açıkta başkalarını rahatsız edecek şekilde faaliyet göstermeleri işyerlerinde kanalizasyona atık su, yağlı kirli, çamurlu su bırakmak ve işyerlerinde buna karşı tedbir almadan faaliyet göstermek yasaktır.

MADDE 112 : Ana cadde ve kaldırımlar üzerinde kurutmak kastı ile odun yığmak, hızarla odun kesmek yasaktır.

MADDE 113 : Mahalle aralarında duman, is vb. koku çıkaracak şekilde ateş yakmak suretiyle çevreyi rahatsız etmek yasaktır.

MADDE 114 : Ana cadde üzerinde bulunan ev ve işyerleri, odun ve kömür ihtiyaçlarını temin etmek için gece saat 20.00’den sonra getirilebilir; bu saatten önce odun ve kömür dökerek ana cadde ve kaldırımlar işgal edilemez.

MADDE 115 : Yol, cadde ve kaldırımlar üzerinde ateş yakmak yasaktır.

MADDE 116 : Hava kirliliğine neden olacak; ilgili yasalarda belirtilen standartların altında her türlü yakıt satmak ve yakmak yasaktır. MADDE 117 : Şehir içerisinde tek olarak ya da sürü halinde küçükbaş ya da büyükbaş hayvan gezdirmek yasaktır.

MADDE 118 : Çöp bidonları içindeki çöpleri tutuşturarak yakmak yasaktır.

10.  BÖLÜM MEZARLIKLAR

MADDE 119 : Sarhoşlar, dilenciler, seyyar satıcılar ve yanlarında velisi bulunmayan küçük çocukların mezarlığa girmeleri yasaktır. MADDE 120 : Köpek, inek, koyun vb hayvanları mezarlığa sokmak ve otlatmak yasaktır.

 

MADDE 121 : Defin ruhsatı olmadan defin yapmak ve güneş battıktan sonra mezarlıklara izinsiz defin yapmak yasaktır. MADDE 122 : Mezarlıklarda Belediyeden izin almadan tadilat ve tamirat yapmak yasaktır.

11.BÖLÜM PAZARYERLERİ

MADDE 123 : Pazaryerlerinde Belediyece görevlendirilmiş Zabıta görevlileri ve Tahsildarlara görevlerinde istendiğinde yardımcı olmak zorunlu olup, zorluk çıkarmak yasaktır.

MADDE 124 : Pazaryerlerinde Belediyenin belirlediği yerden başka yerde satış kastı olmasa bile tezgâh kurmak, yer işgal etmek yasaktır.

MADDE 125 : Belediyenin pazarcı esnafına tahsis ettiği yerlerin kesinlikle üçüncü şahıslara devredilmesi yasaktır.

MADDE 126 : Pazaryerindeki esnafın umumi temizliğe dikkat etmesi gerekli olup; pazar sonunda çöpleri ve atık maddeleri açıkta bırakması yasaktır.

MADDE 127 : Yer için kur’a çeken pazarcı esnafı iş gömleği giyecek ve yakasında da belediyece verilecek kart takılı olacaktır. MADDE 128 : Pazaryerinde genel ahlak kurallarına titizlikle uyulacaktır.

MADDE 129 : Çizgilerle belirlenerek pazarcıların kullanımına tahsis edilen yerin dışına çıkılmayacaktır. MADDE 130 : Tezgâhta kesinlikle bozuk ve çürük mal bulundurulmayacaktır.

MADDE 131 : Belediyenin önceden tayin ve ilan ettiği yerlerin ve zamanların dışında pazar kurmak yasaktır.

12.  BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MADDE 132 : Dükkân, ev sahipleri veya kiracıları dükkân ve evlerinin önlerindeki yaya kaldırımlarını temiz tutacaklardır. MADDE 133 : Ölçü, tartı aletleri damgalı ve mühürlü olacak.

MADDE 134 : Satışa sunulan malın etiketi üzerinde olacak, faturası ise kontrollerde gösterilmek üzere satıcının yanında bulundurması zorunludur.

MADDE 135 : Belediyenin haberi olmaksızın sokaktan geçen hattan elektrik, su, telefon, kanalizasyon vs bağlantısı yapmak kastı ile yolların, kaldırımların ve asfaltların sökülmesi eşilmesi yasaktır.

MADDE 136 : Bütün işyerlerinin Belediye numarataj servisince yapılmış adreslerini bildirir levhaları iş yeri duvarına ve dükkân dışına asmaları zorunludur. Belediyece konulmuş sokak levhaları ile bina numaralarını her ne suretle olursa olsun; kırmak, düşürmek, bozmak, kirletmek ve bunların yerlerini değiştirmek, belediyece çakılmış levhaları sökmek ve Belediye çalışanlarına bu konuda zorluk çıkarmak yasaktır.

MADDE 137: Bayrak Kanunu hükmüne aykırı bayrak asmak ve bayrak asılması gerektiği hallerde bayrak asmamak suç olup Kanunda belirlenen hususa riayet etmeyenler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

MADDE 138 : Tüp gaz satış irtibat bürolarında boş dahi olsa tüp bulundurmak ve satış yerlerinde kanunen belirlenen tüplerden fazla tüp bulundurmak yasaktır.

MADDE 139 : Gezici seyyar satıcıların belediyenin belirlediği yerler dışında satıcılık yapması, Şehir merkezinde ve Ana caddelere bağlı ara yerlerde bulunmaları yasaktır. Belediyenin izin verdiği yerlerden başka yerlerde her ne surette olursa olsun satış yapmak için seyyar satıcılık yapmak yasaktır.

MADDE 140 : Dükkân ve binaların sokak yüzlerine konulan tente ve siperler, açıldığında kaldırımdan en az 220 cm yükseklikte olacaktır. Teneke, eski çuval ve yırtık malzemeyle tente yapmak yasaktır.

MADDE 141 : İş yerlerinde kedi, köpek, tavuk gibi evcil hayvan beslemek yasaktır.

MADDE 142 : İşyerleri, Belediyeye ait duyuru, afiş vb yayınları Belediye görevlilerince istendiğinde ücretsiz olarak istenilen süre sonuna kadar halkın görebileceği şekilde, müsait olan duvar ve camlarına asmaya zorunludur.

MADDE 143 : Şehir içinde ve Belediyenin belirlediği yerlerin dışında ahır yapmak ve hayvan beslemek yasaktır.

MADDE 144 : Zabıtaların görev ve yetki alanlarında işlenen kabahatler karşılığında görevli memura zorluk çıkarmak ve mukavemet kullanmak yasaktır.

MADDE 145 : Kaldırımların üzerine veya kaldırımı kaldırarak belediyenin izni olmadan taş, karo, parke, halı vb. şekilde döşemek yasaktır.

MADDE 146 : Genel sağlığı tehlikeye düşürecek fiillerde bulunmak yasaktır.

MADDE 147 : Bu Yönetmelikte yazılmayan ancak, ihtiyaç duyulan hallerde benzeri hükümler uygulanır. MADDE 148 : Bina ve apartman altlarında oto galeri açmak yasaktır.

13.  BÖLÜM

KABAHATLER KARŞILIĞI UYGULANABİLECEK İDARİ YAPTIRIMLAR

MADDE 149 : Yukarıda sayılan 147 Maddede belirtilen kabahatlere, 31 Mart 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak 01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5326 sayılı kabahatler kanununun 32. madde (Emre aykırı davranış) hükümleri uygulanır.

 

14.  BÖLÜM YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

 

YÜRÜRLÜK         :

MADDE 150 : Bu yönetmelik Demirözü Belediye Meclis kararının kesinleşmesinden sonra yürürlüğe girer. YÜRÜTME          :

MADDE 151 : Bu Yönetmelik hükümlerini Demirözü Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

Arslan GÜRER

Hulisi NARMAN

Emsal AYDIN

Belediye Başkanı

Katip Üye

Katip Üye