ARAMA
Demirözü Belediyesi

DEMİRÖZÜ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI

Geri

T.C.
DEMİRÖZÜ BELEDİYESİ
EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç: 
       MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği görevlerin yerine getirilmesi, beldede; esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için Belediye emir ve yasakları konulması, uygulanması ve muhalif  hareket edenler ve uymayanlar hakkında uygulanacak idari yaptırımlarla ilgili usul ve esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

       Kapsam: 
       MADDE 2- Bu yönetmelik, belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki; gerçek ve tüzel kişilerle, tüm işyerleri, müesseseler ve kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşları kapsar.

       HukukiDDayanak: 
       MADDE 3- Bu yönetmelik; 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15’nci maddesinin (b) bendi, 18’inci maddesinin (m) bendi ve 51’inci maddesi, 15/05/1930 tarih ve    16  Nisan  1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun 1’inci maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun   32’nci maddesi ile 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğe dayanılarak düzenlenmiştir.

       Tanımlar: 
       MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; 
       a)Belediye: Demirözü Belediyesini, 
       b)Belediye Başkanı: Demirözü Belediye Başkanını, 
       c) Belediye Meclisi: Demirözü Belediye Meclisini, 
       d) Belediye Encümeni: Demirözü Belediye Encümenini, 
       e)Belediye Zabıtası: Demirözü Belediye Zabıtasını, 
       ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Belediye Emir Ve Yasakları

       Huzur ve Sükûnla İlgili Emir ve Yasaklar 
       MADDE 5- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır. 
       (1) Halkın huzur ve sükûnunu bozacak, fiil ve davranışlarda bulunmak. 
       (2) Yapılışları, görünüşleri ve kokuları itibariyle, insanları tiksindirecek ve rahatsız edecek çöp, sakatat, yaş deri vb. gibi şeyleri açıkta taşımak. 
       (3) Umumi çeşmelerden; araçlarla veya hortumla, inşaatlara su almak, bahçe sulamak, çeşmenin etrafını kirletmek, işgal etmek, içki içmek. 
       (4) Mesire yerleri ve parklarda; çöp ve atık malzemeleri çevreye gelişi güzel vaziyette bırakmak. 
       (5) Cadde ve sokaklarda, yaya kaldırımlarında, açık ateş, mangal, semaver yakmak ve alkollü içki içmek. 
       (6) Ağaçları, fidanları, çiçekleri koparmak, kesmek, budamak ve zarar vermek. 
       (7) Konut bölgesinde ve yakın çevresinde, yapım işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve iş makineleri ile kış mevsiminde hafta içi 08:00 – 17:00 saatleri içinde, yaz mevsiminde hafta içi 08:00 - 20.00 saatleri içinde çalışma yapmak. 
       Tatil günlerinde ise, cumartesi günü için hafta içi yaz ve kış saatlerinin uygulanması Pazar günü dini ve milli bayram günlerinde ise ev içi tadilat çalışmaları da dahil olmak üzere çalışma yapmak. 
       Gürültüye duyarlı bölgelerde (okul, hastane vb.) çalışma yapmak Zabıta Memurluğundan alınacak özel izne bağlıdır. 
       

        (8) Şehrin meskûn ve Belediyece yasaklanan sahaları dâhilinde bulunan pasajların, iş merkezlerinin ev ve apartmanların herhangi bir yerinde ve bahçelerinde çevreye rahatsızlık verecek şekilde aşısız, kaydı olmayan köpek vb. evcil hayvanların, kümes hayvanlarının, güvercin vb. kuşların beslenmesine mahsus yerler yapmak ya da bulundurmak. 
       (9) Konut içerisinde ve konut bahçesinde beslenen aşılı, tasmalı ve kayıtlı olan evcil hayvanların hijyen, koku ve gürültü yönünden çevre sakinlerini rahatsız etmemesi için gerekli tedbirleri almayarak çevreye rahatsızlık vermek 
       (10) Hayvan pazarı, park ve panayırı dışında, hayvan alım ve satımı yapmak. 
       (11) Belediyeye kayıt olmamış ev ve süs hayvanları beslemek. 
       (12) Meskûn mahal içerisinde, arı beslemek. 
       (13) Fuar alanı, park, meydan ve umuma mahsus yerlerde, belediyeden gerekli çalışma izni almadan, stant açmak ve gösterilen yerler dışında faaliyet göstermek. 
       (14) Kamuya açık alanlarda genel taşıt araçlarıyla ses yükseltici cihazlar veya hoparlör ile cadde ve sokaklara yayın yapmak, bu tür cihazlar kullanılarak çevreyi rahatsız edecek şekilde müzik dinlemek, çalgıcılık yapmak, megafon ile gezici satıcılık yapmak 
       (15) Belediyece izin verilen yerler dışında hayvanların çektiği araçlarla trafiğe çıkmak. 
       (16) Kişilerin rızası dışında fotoğrafını çekmek. 
       (17) Açık alanlarda bulunan ve kamunun kullanımına sunulan bank, kanepe ve benzerlerini oturma maksadı dışında kullanmak. 
       (18) Turist olarak şehre gelen yabancılara, ilgili kurumlardan tercümanlık belgesi olmadan ve turistlerin rızası dışında zorla tercümanlık yapmaya çalışmak. 
       (19) Belediye Zabıta memurlarına vazifelerini yaptıkları esnada karşı gelmek, görevlerini engelleyecek şekilde müdahil olmak, zorluk çıkarmak, yanlış bilgi vermek ve asılsız ihbarlarda bulunmak. 
       (20) Açıkta çevreye ve insanlara zarar verecek şekilde her türlü eşya taşımak. 
       (21) Apartmanda oturanların ve muhit sakinlerinin huzur ve istirahatını bozacak şekilde bağırmak, nara atmak, şarkı söylemek, müzik aleti, radyo, teyp, tv. vb. şeyleri yüksek sesle çalarak çevreye rahatsızlık vermek, darbeli elektrikli aletler kullanmak, ev içerisinde kullanılan mekanik spor aletleri ile mesken sakinlerine rahatsızlık vermek. 
       (2559) sayılı polis vazife ve salahiyet kanununun 14 maddesi gereği gece 24.00 sonra mesken içinde veya dışında yapılan her türlü gürültü polis tarafından men olunur.) 
       (22) Belediye hudutları dâhilinde İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi işyerlerinin belediye encümenince belirlenen açma - kapama saatlerine uymaması. 
       (23) İş yerleri önünde satış ve davet amacı ile çığırtkanlık yapmak. 
       (24) Düğün salonları, kafeterya, meyhane, içkili lokanta, bar ve diskotek gibi canlı müzik yayını yapılan benzeri iş yerlerinin faaliyetlerinden dolayı yasalarla belirlenen gürültü düzeyini aşarak çevreye rahatsızlık vermeleri, 
       (25) İşyerlerinin önüne hoparlör ve ses yükseltici cihazlar koyarak çevreyi rahatsız edecek şekilde ses ve müzik yayını yapmak gereksiz koleksiyon çalmak (korna), egzost patlatmak vs.
       (26) Cadde ve sokaklarda yardım amaçlı dahi olsa izinsiz olarak dergi, gazete vb. şeylerin satışını yapmak izinsiz bağış toplamak.
       (27) Belediyece gösterilen alanlar dışında gezici veya sabit seyyar satıcılık yapmak.

        (28)Genel ahlaka aykırı tutum ve davranışlarda bulunmak.

         (29)Dilencilik yapmak, yaptırmak.

       Temizlik İle İlgili Emir ve Yasaklar 
       MADDE 6- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır. 
       (1) Her ne suretle olursa olsun, çevreyi kirletmek, cadde ve sokaklara çöp, izmarit atmak, tükürmek ve sümkürmek, 
       (2) Kanalizasyon ve mazgalları tıkayan veya fena koku yayan, maddeler atmak ve dökmek. 
       (3) Yol ve kaldırımlara paspas atmak, etrafı kirletecek ve/veya fena koku yayacak deri, gübre ve benzeri şeyleri sermek, dökmek ve kurutmak, yağmurlu havalarda yıkanması amacı ile cadde, sokak ve kaldırım üzerine çiçek saksısı çıkarmak ve dizmek. 
       (4) Belediyeye ait çeşme ve havuzlarda yıkanmak, araç, eşya yıkamak, bahçe sulamak ve çevresini kirletmek. 
       (5) Her çeşit eşya ve malzemenin; yükleme, boşaltma ve tamiri esnasında, yerleri ve çevreyi kirletmek. 
       

      (6) Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasına mani olacak tedbirleri almamak. 
       (7) Belediyeye ait çöp bidonlarının ve konteynerlerin yerlerini değiştirmek, zarar vermek, 
       (8) İşyerlerinde, belediye tarafından kabul edilen standartlara uygun, çöp kutusu bulundurmamak ve şahsına ait çöp kaplarını, umuma mahsus yol ve kaldırıma koymak. 
       (9) Çöp kaplarını ve/veya poşetlerini üstü kapalı da olsa, çöp toplama saatleri dışında, cadde, sokak ve meydanlara bırakmak. 
       (10) Binaların bahçelerini ve önündeki kaldırımları temizlememek, süpürülen çöpleri, çöp konteynerlerine koymamak. 
       (11) Kapı, pencere, balkon, teras, hava ve ışıklık mahallerinden; sokağa, caddeye, arsaya, pasaj vb. yerlerin ortak kullanım alanlarına bahçeye veya bitişik evlerin teraslarına ve damlarına çöp, kâğıt, yemek atıkları, bulaşık ve benzeri şeyleri atmak. 
       (12) Cadde, sokak ve meydanlarda umuma mahsus alanlarda halı vb. şeyler yıkamak, apartman yönetimlerinin belirlediği gün ve saatlerin dışında halı, kilim vb. silkelemek. 
       (13) Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, kanalizasyon, lavabo, banyo, mutfak, tuvalet akarları ile foseptik ve her türlü sanayi ve kirli suların, akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak; yağmur suyu borularını tabana kadar indirmemek ve varsa şehir kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak. 
       (14) Balkon, pencere ve teraslara etrafı rahatsız edici koku neşredecek madde sermek. 
       (15) Ev ve işyerlerinin dış duvarları, kapı içleri vs. boyandığı vakit gelip geçenlerin üzerinin kirletilmemesi için lüzumlu koruyucu tedbirleri almamak. 
       (16) Bina cepheleri yıkanırken, boyanırken veya kaldırımlarda temizlik yapılırken; gelip geçenlerin üstlerini kirletmek ve işyerlerinin temizlenmesiyle oluşan atık suları, yaya kaldırımlarına akıtarak bırakmak. 
       (17) Binaların Cadde ve sokaklara bakan ön balkon ve pencerelerine bina yüzeyinden taşacak şekilde, kurutmak ve havalandırmak maksadı ile halı, çamaşır vb. şeyleri asmak. 
       (18) Bulvar, cadde, yol, sokak ve kaldırım üzerinde araç yıkamak, çevreyi kirletmek. 
       (19) Tehlike arz eden ve çevre kirliliğine neden olan ağaçları, belediyenin ihtarına rağmen kesmemek. 
       (20) Binaların, abidelerin, anıt ve heykellerin yeraltı ve yerüstü geçitlerinin camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla tretuvarları tebeşir, yağlı boya, katran vs. ile karalamak, yakmak, şekil çizmek broşür el ilanı ve afiş asmak yapıştırmak suretiyle kirletmek. 
       (21) Kirli, yağlı veya pis kıyafetle ve ellerinde gelip geçenleri ve etrafını kirletecek, lekeleyecek, iğrendirecek malzeme, eşya vs. ile kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek. 
       (22) Binek ve koşum gayesiyle kullanılan hayvanların, gezdirilen evcil hayvanların, cadde, sokak ve yol üzerinden geçirilen küçük ve büyük baş hayvan sürülerinin yerleri kirletmesine meydan vermek, büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarını sokaklara bırakmak, park, bahçe, arsa, mezarlık ve mabetlerin avlularında otlatmak, sirk gösterisi gayesiyle cadde ve sokaklarda hayvan oynatmak. 
       (23) Şehir içerisinde el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda kâğıt vb. şeyleri toplamak, depo etmek (yetkili lisanslı firmalar ve kişiler hariç) ve bu işlemler esnasında çevrenin kirlenmesine sebebiyet vermek. 
       (24) Araçlardan dışarıya çöp, kâğıt, sigara izmariti vb. şeyler atılması. 
       (25) Binalarda izin verilen yakıt haricinde, yakıt kullanmak. 
       (26) İzin verilen yakıt haricinde, yakıt satmak. 
       (27) Torbalanmamış kömür satmak ve açık olarak taşımak. Kalorifer ve soba yakıtlarını cadde, sokak ve bahçe içerisine gelişi güzel şekilde depolayarak görüntü ve çevre kirliliğine neden olmak, 
       (28) İl Mahalli Çevre Kurul kararı ya da Belediye Encümen Kararı ile kalorifer yakma zaman ve saatleri belirlenmiş olmasına rağmen kaloriferlerin yakılmaması veya belirlenen zaman ve saatlere uyulmaması. 
       (29) Kalorifer yakma sertifikası olmayan kaloriferci çalıştırmak. 
       (30) Yol ve kaldırımda odun kesmek, kırmak ve çevreyi kirletmek. 
       (31) Belediye tarafından tespit edilen saatler dışında, kalorifer yakıtı getirmek, yakıt sevkiyatı esnasında çevreyi kirletmek. 
       (32) Şehir içerisinde, izin verilen yerler dışında kapalı ve açık alanlarda, her türlü hurda depolamak. 
       (33) Yerleşim yerlerinde ve boş alanlarda; çöp atıkları ve benzeri malzemeleri toplamak, biriktirmek ve yakmak. 
       (34) Ömrünü tamamlamış lastikleri; katı atık depolama tesislerine veya belediye tarafından gösterilen geçici depolama alanlarına götürmemek, kendisine ait açık alanda depolamak, yaya kaldırımlarına, işyeri teraslarına yığarak görüntü kirliliğine sebebiyet vermek 
       (35) Bu Yönetmelik ekinde sayılan çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeleri, çöp bidonu ve konteynerlerinin içine atmak. 
       

      (36) Bu Yönetmelik ekinde sayılan çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen maddeleri, belediyeye ait çöp imha sahasından başka yerlere dökmek. (EK.1)    

      (37) Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan bilumum atıkları, çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen malzeme ve imalat atıklarını, her müessese kendi imkânları ile temizleyip toplamaya ve belediyeye ait çöp imha sahalarına taşımaya mecbur olup, bu yükümlülükleri yerine getirmemek. 
       (38) Fırın ve fabrikaların bacalarından kaynaklanan is, toz, krom gibi etkenlerin çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için bu gibi işletmelerin bacalarının üzerine is, toz ve krom tutucu filtre takılmaması.

      (39)Fırın ve pide salonlarının ve benzeri iş yerlerinin yakmak için getirilen odunlarının zamanında iş yerine alınmaması, yol veya kaldırım üzerine bırakılması bacalarına filtre takmamaları

       Düzenin Sağlanması ile İlgili Emir ve Yasaklar 
       MADDE 7- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır. 
       (1) Umuma mahsus yerlerde, mabetlerin avlularında, terminal, gar ve parklarda bulunan banklarda yatmak ve içki içmek. 
       (2) Belediye tarafından konulmuş şehir mobilyalarını, sokak levhalarını, aydınlatma lambalarını, kapı numaralarını, durak tabelalarını ve çeşme musluklarını kırmak, bozmak, kirletmek, düşürmek ve yerlerini değiştirmek. 
       (3) Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan, kamunun yararlandığı ve gelip geçtiği yol kenarları, yeşil alanlar vb. yerlerde çimenlere ve çiçeklere basmak, yük ve malzeme koymak, çimler üzerine araç park etmek, top oynamak, ağaçlara fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, ağaçları ve fidanları kesmek ve budamak, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, tahrip etmek. 
       (4) Umumi havuzlarda yüzmek, var ise balık tutmak veya balıklara zarar vermek, umumi parklardaki anıt ve eserlere zarar vermek. 
       (5) Kamuya ait direk, lamba, levha, araç ve gereçlerini kırmak, bozmak ve tahrip etmek. 
       (6) Yol, meydan, köprü gibi umuma mahsus yerler ile han, pasaj gibi umumi binaların giriş, koridor ve merdivenlerini işgal etmek 
       (7) Bahçelerden sarkan ağaç dallarının yaya geçişini engelleyecek şekilde aşağı sarkmasına meydan vermek. 
       (8) Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak için, tente olarak hasır, çuval, bez vs. gibi görünüşleri çirkin şeyleri asmak, takmak. 
       (9) Binaların caddeden görülecek kısımlarına çirkin manzara arz eden renk ve şekilde öteberi koymak, sucuk, pastırma, çiroz vs. gibi gıda maddelerini asmak ve kurutmak. 
       (10) Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerini tahta perde veya duvar ile kapatıp muhafaza altına almamak, bu yerlere çöp vb. malzemelerin atılmasına mahal vermek. 
       (11) Herhangi bir izin almadan, kaldırım ve yollarda sondaj ve kazı yapmak, izinli dahi olsa kazı ve sondaj esnasında cadde, sokak ve kamuya ait alanları kirletmek, 
       (12) Dükkânların önüne; tezgâh, stant, sandalye vb. şeyleri koymak ve buralarda oturmak. 
       (13) Yol ve kaldırımları, her ne suretle olursa olsun, işgal etmek. 
       (14) Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara; baba direği dikmek, zincir çekmek, çiçeklik, duba, reklâm levhası ve benzeri şeyler koymak. 
       (15) Tretuvarların üzerine, her çeşit işaret levhası ve reklâm panoları dikmek, işyerleri dış cephesinde bulunan reklâm levhalarını cadde ve sokaklara amut(dikey) vaziyette takmak ve uzatmak, 
       (16) Dükkânların, sokak veya caddeye bakan cephelerine; çivi, çengel ve benzeri şeyler çakarak, ürün teşhir etmek. 
       (17) İşyerlerinin, vitrin ve önlerine, yaya ve sürücülerin dikkatini bozacak şekilde, lazer ve projektör (ışıldak) vb. elemanları koymak. 
       (18) Belediye tarafından, kendilerine tahsis edilen yerlerin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralamak, devretmek ve amacı dışında kullanmak. 
       (19) Ruhsatlı otoparklar dışında park eden araçlardan ücret almak ve değnekçilik yapmak, otoparkın araç ile dolu olması nedeniyle işletmecisi tarafından otopark çevresine işgale sebebiyet verecek şekilde araç park ettirmek, 
       (20) İzin almadan mücavir alan  içerisinde ilan dağıtmak, reklam yapmak ve tabela asmak, ilan, reklam ve tabela yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket etmek. 
       (21) Pasaj, iş merkezi, çarşı vb. yerlerde açılacak olan her türlü iş yerinden bu gibi yerlerin koridorlarına, ortak kullanım alanlarına, cadde ve sokaklara koku ve duman yaymak

       (22) Avlanma yasağı olan tarihlerde avlanmak ve avlandığını satmak.

       (23) Taş istinat duvarlarına ve istinat duvarları aydınlatma sistemine zarar vermek.

 Sağlık ve Esenlikle İlgili Emir ve Yasaklar 


       MADDE 8- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır. 
       (1) İçme suları kaynaklarında, kaynağa zarar verecek ve sağlık şartlarını bozacak şekilde tarla açmak, hayvan bırakmak ve sulamak. 
       (2) Belediyeden müsaade almadan, hayvan sağlık belgesi olan menşe şahadetnamesi (veteriner sağlık raporu) ve Hayvan Sağlık Raporunu ibraz etmeden, sirk veya müteferrik hayvanları şehre sokmak veya bunları şehrin içinde bir yerden bir yere götürmek. 
       (3) Kaldırımlarda, yaya yollarında ve meydanlarda tekerlekli patenle kaymak, futbol oynamak, havalı tüfekle atış talimi yapmak, uçurtma uçurmak, bisiklet, motosiklet ve hayvanla çekilen araçları kullanmak. 
       (4) Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılama işlerini süresi içinde yaptırılmamış, tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde tutulmaksızın etrafa zarar verecek şekilde hayvan geçirmek, bu gibi hayvanları serbest, başıboş bırakmak ve şehir içinde hayvan koşturmak, hayvanlara eziyet etmek, dövmek ve dövüştürmek. 
       Veterinerden karnesi olmayan ve aşıları yapılmamış evcil hayvanları evde beslemek. 
       (5) Gelip geçenlere zarar verecek derecede azgın ve huysuz olan hayvanlara umumi yerlerde binmek, bunları tedbir almadan yedekte götürmek, vahşi hayvanları şehre sokmak ve ticari amaçla teşhir edip oynatmak, 
       5199 sayılı hayvanları koruma kanununun 14. maddesinin L bendi gereği üretilmesi, sahiplenilmesi, satışı ve hediye edilmesi yasaklanan Pitbul Terrier, Japonece Tosa türü hayvanları beslemek cadde, sokak ve halka açık alanlarda gezdirmek, 
       (6) Yol üzerindeki binaların cephelerine bayrak, levha, afiş ve benzerlerini sağlam bir şekilde sabitlememek; binalarda bulunan pencere, balkon, teras vb. yerlere gerekli tedbirleri almadan çiçek saksısı, testi ve her türlü eşya koymak, 
       (7) Dam, teras bahçe ve balkonlarda biriken karları, yaya ve araç trafiğini aksatacak şekilde, umuma ait kaldırımlara ve yollara atmak, binaların saçaklarından sarkan buz sarkıtlarını, tedbir alarak temizlememek. 
       (8) Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini, her nerede olursa olsun, çöp konteynırlarına atmak, açıkta bırakmak ve umuma mahsus yerlere atmak ve gömmek, cadde, sokak, bahçe ve halka açık alanlarda hayvan kesmek, 
       (9) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu'nun 27 nci maddesi gereğince, Belediyeden ruhsat almadan ve verilen ruhsat tezkerelerinin altı ayda bir defa vize işlemine esas gerekli hayvan muayenesi yaptırılmamış hayvanları nakliyecilikte kullanmak. 
       (10) Belediye tarafından tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde, ağıl ve ahır yaparak, büyük ve küçükbaş hayvan beslemek, hayvan gübrelerini ve diğer atıklarını sokaklara, parklara, bahçelere bırakmak dökmek. 
       (11) Gıda sevkiyatına uygun şartları taşımayan araçlar ile gıda sevkiyatı yapmak. 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma yönetmeliğinin EK-1/D maddesinin (e) bendi hükümlerini taşımayan motorlu ve motorsuz araçlar üzerinde köfte, balık vb. gıdaların pişirilerek açıkta satışını yapmak. 
       (12) Her türlü bina, apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa ve komşu yan parsellerinde bulunanları rahatsız edecek şekilde soba borusu çıkartmak. 
       (13) Ruhsatlı mezbahalar haricinde kaçak hayvan kesimi yapmak. 
       (14) Et ve et ürünleri satan işyerlerinde damgasız ve veteriner sağlık raporu olmayan, bozulmaya yüz tutmuş et ürünleri ve sakatat satışı yapmak. 
       (15) Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde taşıyan araçların şehir içerisinde konutlara bitişik olarak park etmesi.

       (16)Son kullanma tarihleri geçmiş her türlü mal ve emtia ve yiyecek malı satışa sunmak.

       Mezarlıklarla İlgili Emir ve Yasaklar 
       MADDE 9- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır. 
       (1) Bu Yönetmeliğin umumi yerlerde yapılmasını men ettiği fiilleri mezarlıklarda yapmak. 
       (2) Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vs. gibi manilere çıkmak ve tırmanmak, mezarların üstüne çıkmak veya oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükûnlarını ihlal ve mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak. 
       (3) Sarhoşların, dilencilerin, seyyar satıcıların, yanında velisi bulunmayan çocukların mezarlık içine girmesi. 
       (4) Güneş battıktan sonra mezarlıklara her ne sebeple olursa olsun girmek. 
       (5) Belediyeden izin almadan mezar yapmak ve mezar kazmak her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya yaptırmak.
       (6) Belediyeden izin almadan mezarlığa ağaç dikmek. 
       (7) Mezarlık alanında ateş yakmak. 
       (8) Mezarlıklarda belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını istismar ederek para ya da herhangi bir bedel karşılığında dua ya da Kuran okumak. 
       (9) Mezarlık içerisinde her türlü kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatmak. 
      (10) Defin ruhsatı almadan defin yapmak.

       İmarla İlgili Emir ve Yasaklar 


       MADDE 10- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır. 
       (1) Mesken ve işyerlerinin bodrumundan; umuma ait kaldırımlara havalandırma ve ışıklık açmak; iş yerlerinin havalandırma bacalarını tesisat bacalarına bağlamak. 
       (2) Binaların dış cephesinden, proje harici kazan bacaları, havalandırma, soba, doğalgaz bacası (hermetik kombi ve şofben bacaları hariç) ve benzerlerini çıkarmak. 
       (3) Her türlü bina ve inşaat dâhilinde çıkan suları, yollara ve yaya kaldırımlarına bırakmak. 
       (4) Her türlü yıkımlarda; çevresine, çevresindeki binalara, insanlara ve diğer varlıklara zarar verilmesini ve çevreyi rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasını önleyecek, gerekli tedbirleri almamak. 
       (5) Yıkılacak derecedeki binalar ile içinde oturulamayacak kadar harabe binalar ve içinde oturulmayan harabe binaların, çeşitli tehlikeler yaratmaması için, gerekli önlemleri almamak. 
       (6) İnşaatlarda, uygun perde ile çevrili güvenlikli kısım haricinde çalışmak. 
       (7) İnşaat ve tamirata ait inşaat malzemelerinin ve alet-edevatın, izin verilen alan dışında depolanması, tamirat ve yapım çalışması esnasında, her ne suretle olursa olsun gelip geçenlere ve çevreye zarar verilmesi, 
       (8) İnşaat atıklarını kaldırmamak ve inşaat atıklarını Belediye tarafından belirlenen bölge haricine dökmek, inşaat atık ve artıklarını cadde, sokak ve kaldırım üzerine çıkarmak, 
       (9) İnşaat ruhsat bilgilerini içeren levhayı binanın görünür yerine asmamak. 
       (10) Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerini, belirlenen ölçülerde tahta perde (en az 1,5 m yükseklikte) ile kapatmamak. 
       (11) Belediyeye bilgi vermeden, bina cephelerinde boya, badana ve tadilat yapılması ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması, izinli dahi olsa bu işlemler esnasında çevreye zarar verilmesi, 
       (12) Belediyenin gerekli gördüğü bölgelerde, görüntü kirliliğini önlemek için, binaların dış cephesinin belediyenin istediği renkte boyanmaması. 
       (13) Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde, yapılan hafriyat, altyapı, inşaat v.b. çalışmalar esnasında; açılan çukurların, çökeltme havuzlarının ve sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, mahzen v.b. çukurların; üzerlerinin kapatılmaması, etrafının çevrilmemesi ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması. 
       (14) Belediyeden izin almadan, kaldırım taşlarını kaldırmak veya kaldırım taşları üzerine mermer, karo, parke, halı vb. şeyler döşemek. 
       (15) İşyeri kapılarını (yangın güvenliği ile ilgili kapılar hariç) dışarıya, kaldırıma doğru açılması. 
       (16) Belediyeden izin almadan yol, kaldırım ve asfaltın kazılması, paletli iş makinelerince veya herhangi bir sebeple asfalt yolların tahrip edilmesi, parke taşlarının sökülmesi, beton zeminlere zarar verilmesi, 
       (17) Belediyeden izin alınmadan, mesken ve işyerlerinin dış cephelerine klima takılması, 
       (18) Bina çatılarına o binada faaliyette bulunsun veya bulunmasın bina yüksekliğini artıracak şekilde reklâm tabelası koymak. Çatı ve balkonlara takılan çanak antenlerin mesken sahiplerine rahatsızlık vermemesi, görüntüsünü kesmemesi ve görüntü kirliliğine sebebiyet vermemesi için gerekli önlemleri almamak. 
       (19) Asılan reklâm tabelalarının komşu esnafların görünümünü engellemesi, ışıklı reklâm panolarının meskenlere rahatsızlık vermemesi için gerekli önlemleri almamak. 
       (20) Toprak, kum, mıcır, harç vb. inşaat malzemeleri ile kömür tozu ve talaş ile ot saman ve hurda kâğıt vb. maddeler taşıyan kamyonlardan bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine meydan vermek, yükün etrafa savrulmasına ve uçuşmasına mani olmak üzere kamyonların üzerini branda ile örtmemek, belirlenen gün ve saatler dışında izinsiz hafriyat çalışması yapmak ve beton dökmek, 
       (21) Yol, yeşil alan ve imar çalışmaları sonucu oluşan yol artığı vb. alanlara ekin ekmek, bu alanlarda ziraat yapmak.

       (22) Belediyeye ait harita işlerinde kullanılan poligon taşlarına zarar vermek.

       (23)  İnşaatlarda güvenlikli iskele kullanmamak.

       (24)   Binalarda asansörlerin periyodik bakımlarını yaptırmamak.

 

Yangın İle İlgili Emir ve Yasaklar

 • Binalarda bulunan doğalgaz kombi bacaları, kalorifer ve soba bacaların yılda iki kez temizlenmesi ve yangına karşı gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.
 • Yalan olarak yangın vesaire ihbarında bulunmak suretiyle itfaiyeyi gereksiz yere meşgul etmek yasaktır
 • Yangın anında itfaiyenin vazifesini güçleştirici hal ve hareketlerde bulunmak, itfaiye personeline sözlü ve fiziki saldırıda bulunmak, vasıta teçhizat ve malzemelerini tahrip etmekyasaktır.
 • İl sınırları içinde kağıt, ot, çöp vb. gibi şeyleri her ne maksatla olursa olsun yakmak yasaktır.
 • Binaların yangından Korunma Yönetmeliği ve İtfaiye Müdürlüğünün belirlediği şartlar çerçevesinde belediye sınırları içerisinde iş hanları, pasajlar, ve İş erlerinde çıkabilecek yangınları önlemek ve söndürmek için Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.          
 • Yangın muslukları bulunan yerlerde yangın musluklarına zarar vermek üstlerini kapatmak, üzerine araç park etmek bu musluklardan ve su aldığı depolardan su almaya engelleyecek hal ve hareketlerde bulunmak, bu musluklardan amacı dışında su almakyasaktır.
 • Kağıt ve bez parçaları ile ot, saman, talaş ve tahta parçaları, çalı vb gibi kolayca parlayan ve tutuşan şeyleri, çatılarda bodrum katlarda ve buna benzer tehlikeli yerlerde bulundurulması yasaktır.
 • Belediyece belirlenen alanlar dışında likit petrol gazı tüplerinin depo edilmesi yasaktır.
 • Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla Fabrika, fırın, Han, Hamam, Pansiyon, Otel, İşhanı ve apartmanlardaki bacalara siklon veya sulu filtre takılacak, bunlar devamlı surette çalışır durumda olacak ve bacalar çevre binalardan 2 metre yükseklikte olacaktır.
 • İtfaiye araçlarının hareket kabiliyetini engelleyecek şekilde kavşak,sokak girişi vb. yerlere araç park etmek yasaktır.

 

       Trafik ve Toplu Taşıma ile İlgili Emir ve Yasaklar 
       MADDE 11- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır. 
       (1) Toplu taşıt araçlarına hacmi sebebi ile yolcuları rahatsız edecek, giriş çıkışları güçleştirecek eşyalarla ve başkalarını rahatsız edecek kirli ve koku neşredici elbiselerle girmek. 
       (2) Toplu taşıma araçlarına biniş ve inişleri güçleştirecek fiil ve hareketlerde bulunmak. 
       (3) Belediyece izin verilen yerler dışında hayvanların çektiği arabalar ile trafiğe çıkmak.
       (4) Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle başkalarını rahatsız edecek şekilde konuşmak, şarkı söylemek ve itişip kakışarak şakalaşmak, alkollü içki içmek, yer ayırmak, fazla yer işgal etmek, koltuklara yatmak, zarar vermek, ayak dayamak ve ayakkabılarını çıkarmak. 
       (5) Belediyemize ait ücrete tabi terminal ve minibüs duraklarından çıkış ücreti ödemeden otobüs, minibüs ve diğer araçların çıkış yapması 
       (6) Belediyenin sorumluluğunda bulunan yolların ve tretuvarların araçlar tarafından zarara uğratılması veya araçların tamiratı esnasında, yolları ve tretuvarları tahrip edecek veya kirletecek fiillerde bulunmak. 
       (7) Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarının, yetkili birimlerce kendisine tahsis edilmiş güzergâhlar ve duraklar haricinde yolcu alması, indirme yapması, bekleme yapması ve park etmesi. 
       (8) Bisiklet ya da motosiklet ve hayvanlarla çekilen araçların girmesinin belediyece yasak olduğu belirlenen yerlerde bu araçları kullanmak, belirlenen saatler dışında yük indirmek amacı ile dahi olsa trafiğe kapatılmış cadde ve sokaklara araç sokmak. 
       (9) Toplu taşıma araçlarının kapı ve pencerelerinden tehlikeli olacak şekilde baş ve kol çıkarmak, bu araçların fren, zil, kampana vs. gibi iç tesisatı ve tertibatını karıştırmak ve bu araçlara hareket halinde veya durak dışında durduğu zaman binmek veya araçtan atlamak. 
       (10) Toplu taşıma araçlarında yangın aleti ve ilk yardım dolabı bulundurmak.
       (11) Ticari taksilerde taksimetre bulundurmamak, bozuk taksimetre ile çalışmak, şehir dâhilinde istenilen yere gitmemek, fazla ücret almak, gündüzleri gece tarifesi uygulamak ve pazarlık etmek. 
       (12) Seyir halindeki araçların yayalar üzerine su ve çamur sıçratması. 
       (13) Şehir içinde kaldırım ve amme mülkü üzerinde Belediyece tespit ve tahsis edilen yerler dışında her türlü araç park etmek. 
       (14) Belediyenin ilgili birimlerinin toplu taşıma araçları, servis minibüsleri, dolmuş ve taksilerle ilgili aldığı kararlara uymamak. 
       (15) Şehir içinde İnsanları panikleten, korkutan ve rahatsız eden yüksek ses çıkartan korna çalmak, araçlara ses seviyesini yükselten egzoz taktırmak, gürültü çıkarmak, çevreye rahatsızlık vermek. 
       (16) Belediye otobüs ve minibüs duraklarını işgal etmek ve park etmek. 
       (17) Terminal, garaj, minibüs, taksi vb. duraklarda çığırtkanlık yapmak. 
       (18) Belirlenen saatler dışında, il Trafik Komisyonu tarafından tespit edilen bölgelere, ağır vasıtalarla girmek. 
       (19) Şehir, ilçe, köy arası çalışan otobüs, midibüs ve minibüslerin, belediye trafik komisyonunca belirlenmiş yerler haricinde yolcu indirip/bindirmesi. 
       (20) Belediye tarafından tahsis edilen garaj ve otoparklar haricinde, otobüs ve kamyon park edilmesi. 
       (21) Şehir içi hafriyat taşıyan araçların, belediyeden izin almaması döküm alanları dışında hafriyat dökmeleri. 
       (22) Toplu taşım araçlarının, kurullarca tayin ve tespit edilen güzergâhların dışına çıkarak, taşıma yapması. 
       (23) Taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere, toplu taşım araçlarında yüksek sesle müzik dinlenmesi. 
       (24) İzin verilen saatler dışında trafiğe kapatılmış olan cadde ve sokaklara motorlu araç ile girilmesi.

       (25) İl trafik komisyon kararına göre Ticari taksilerin Taksi duraklarında en fazla iki taksi bulundurması kuralına uymaması.

      (26) S Ve M Plakalı araçların güzergâh izin belgesi olmadan trafiğe çıkmaları.

Terminaller İle İlgili Emir ve Yasaklar

 • Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs ve minibüs sahipleri Yerel Hizmetler Müdürlüğüne müracaatla işleyeceği hattı ve hareket saatini bildirmek zorundadır. İşleyeceği hatta ve saatte vasıta sahiplerince değişiklik yapılacağı zaman, 24 saat evvel Yerel Hizmetler Müdürlüğüne durumdan yazı ile haberdar edilmesimecburidir.
 • Terminal içinde ve dışında yolcu sağlamak amacı ile çığırtkan, değnekçi, simsar vs. amacıyla ve Terminal İdare Amirliğinin belirlediği sayı haricinde, personel çalıştırmak yasaktır.
 • Terminal dahilinde her ne suretle olursa olsun vatandaşı rahatsız edecek şekilde gürültü etmek veya gürültüye sebebiyet vererek çevreyi rahatsız etmek yasaktır.
 • Yolcu taşımaya mahsus vasıtalar Yerel Hizmetler Müdürlüğüne bildirdikleri hareket saatinde hareket etmeye mecburdurlar. Zaman tespitinde terminal saati muteber olup, aksini iddia etmek suretiyle hareketi geciktirmek Kabul edilmez. AncakYerel HizmetlerMüdürlüğüne zaruri hallerde önceden yazılı müracaatta bulunmak suretiyle, hareket saatini bir müddet uzatması imkanı mevcuttur.

 

 • Terminale girip, çıkış ücreti ödemeden çıkmak, çıkış esnasında veya Terminal dışında görevlilerce sorulduğunda makbuz ibraz etmemekyasaktır.
 • Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalara ait araçlar terminal de yazıhaneleri yok ise yalnız yolcu indirmek için terminale girebilirler. Bu araçların terminal çıkış ücreti ödemeleri mecburidir.
 • Terminal dâhilinde alkollü içkilerin, içilmesi, satılması ve depolanmasıyasaktır.
 • Terminal içerisinde Perona alınan otobüslerin gideceği yerleri ve hareket saatlerini gösteren bilgi levhasını asmak mecburidir.
 • Terminal içinde izinsiz seyyar satıcılık ve hamallık yapmak yasaktır.
 • Terminal içinde veya bir başka yerde yazıhanelerin haricinde bilet kesmek, yazıhanesi olamayan otobüse yolcu vermek yasaktır.
 • Yolcu otobüslerinin belirlenen güzergâhı kullanarak terminale girmeleri mecburi olup; terminal harici herhangi bir yerde yolcu indirip-bindirmeleri yasaktır.
 • Terminal dâhilinde tüm vasıta kullanıcılarının hız yapmaları, gereksiz gaza basmaları, korna çalmak vb. gibi gürültüye sebep olacak hareketlerde bulunmaları yasaktır.
 • Terminal dâhilinde bilumum tamirlerin yapılması yasaktır. Zaruri hallerde küçük tamiratlar Terminal Müdürlüğünün izni ile yapılabilir.
 • Bilet satış yerlerinde bilet satışı yapılan otobüslere ait oturma planlarının bulundurulması bilet satışlarının plan üzerinden yapılması zorunludur.
 • Terminal dâhilinde ister vasıta sahiplerine ister memur müstahdem ve yollara ait zati eşyaların emanete teslim edilmesi lazımdır. Terminal dâhilinde rasgele yerlere ve bilet satış yerine eşya konulması yasaktır.
 • Terminaller içinde veya dışında yetki belgesi ve ruhsatı olmayan hiçbir yazıhane faaliyet gösterip bilet kesemez. Ayrıca yazıhanelerin sözleşmesini yapmadığı ve tabelasını asmadığı diğer bir firma için yolcu temin edip bilet kesmesiyasaktır.
 • Terminal içinde tahsis edilen alanlar dışında yolcu indirilmesi yasaktır. Otobüsler, servisler, taksiler ve diğer araçlar yolcularını yalnızca kendilerine tahsis edilen alanda indirip bindirebilirler.
 • Yazıhane sahipleri kendilerine ait yazıhanelerde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yönetmelik hükümlerine uygun olmayan firma veya kişilere herhangi bir hak tahsis edemez ve yazıhanelerini kullandıramazlar.
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınmış fiyat fistelerinin haricinde, fiyat listesi asılmasıyasaktır.
 • Terminallerde bulunan işyerlerine izinsiz ilan, reklam vb. amaçlarla yazı, resim, afiş vb. asmak yasaktır.
 • Sözleşmesi olmayan, sözleşme süresi bitmişveya fesih edilmiş firmaların tabelalarının asılması yasaktır.
 • Sezonluk veya geçici olarak taşımacılık yapan firmaların, sefer yapmadıkları dönemlerde tabelalarının asılması yasaktır.
 • Tüm tabelalar Demirözü Belediyesinin belirlediği ölçülerde olacaktır. Kirli, paslı veya kötü görünümlü olmasıyasaktır.
 • Terminallerde faaliyet gösteren tümmüstecirlerin personellerine ait kimlik bilgileri Yerel Hizmetler  Müdürlüğünde muhafaza edilecek, işten ayrılan personel Yerel Hizmetler  Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirilecek ve işe yeni alınacak personelin kimlik bilgileri, işe başlama tarihinden önce Yerel Hizmetler Müdürlüğü’ne ibraz edilecektir.
 • Belediyenin yetkili organlarından izin belgesi almış taksiler, sadece kendilerine tahsis edilen alanda faaliyet gösterebilirler. Taksisayısı,tahsis edilen alan için belirlenmiş sayıdan fazla olamaz.
 • Kooperatifler veya firmalar sadece kendilerine tahsis edilmiş peronları kullanabilirler. Peron tahsis yetkisi Terminaller Şube Müdürlüğü’ne aittir. İzinsiz peron kullanımı yasaktır.
 • İlk kalkış yeri olarak kullanılan Terminallerde 30 (otuz) dakika, transit olarak kullanılan Terminallerde 15(onbeş) dakikadan fazla peron kullanmak yasaktır.
 • Terminal içinde araç temizliği yapılması, çöp ve atıkların gelişi güzel yerlere bırakılması yasaktır.

 

 • Terminal müstecirlerinin ticari faaliyeti olmasa dahi kendi faaliyet alanları dışında faaliyet göstermeleri yasaktır.

 

 • Terminal Müstecirlerinin ve araç sahiplerinin Demirözü Belediyesinin uygulamaya yönelik yapacağı değişikliklere ve alacağı yeni kararlara uyması zorunludur.

 

  Daimi ve Geçici Pazar Yerleriyle İlgili Yasaklar 
       MADDE 12- Daimi ve geçici pazaryerlerinde faaliyette bulunacak her çeşit esnafın Belediyece tescil edilerek tescil cüzdanı almaları zorunlu olup; aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır. 
       (1) Kendilerine tahsis edilen yerlerin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralamak ve devretmek. (Bu durumu tespit edilen pazarcıların tahsisleri iptal edilir.) 
       (2) Hileli satış yapmak. (Bir yıl içerisinde üç defa hileli satış yaptığı tespit edilen pazarcıların tahsisleri iptal edilir.) 
       (3) Pazaryerinde yüksek sesle bağırarak satış yapmaya çalışmak. 
       (4) Pazaryeri olarak gösterilen mahallelerin sınırlarını aşmak. 
       (5) Damgalanmamış ölçü ve tartı aleti ile el kantarı kullanmak. 
       (6) Mesken, apartman ve dükkân gibi taşınmaz malların kapılarının önlerini geçilmez bir şekilde kapamak, duvarlara çivi çakmak, pencere demirlerine ip bağlamak gibi zarar verici hareketlerde bulunmak. 
       (7) Pazaryerlerinde yaya ve taşıt geçişleri için ayrılan bölümleri işgal etmek. 
       (8) Belediyece belirlenen gün ve saatler dışında pazaryerlerinde depolama yapmak, tezgâh açarak faaliyette bulunmak. 
       (9) Belediyeden izin almadan kavun, karpuz ve narenciye vb. sergileri kurmak. 
       (10) Pazarın bitimini müteakip pazaryerinde mal ve malzeme bırakmak, çıkan çöpleri poşete koymadan dağınık vaziyette pazaryeri içerisine bırakmak. 
       (11) Satışa arz edilen mallar için fiyat etiketi koymamak veya müşteriyi aldatıcı etiket koymak. 
       (12) Pazaryerlerinde yangın çıkmasına neden olacak yahut can güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü parlayıcı, yanıcı ve patlayıcı maddeler bulundurmak. 
       (13) Belediyeden izin almadan tahsis edilen stantlarda değişiklik veya ilave yapmak. 
       (14) Tahsisli alanlarda tesisin estetik görünümünü bozacak şekilde direkt, levha, tabela benzeri şeyler asmak. 
       (15) Pazaryerlerinde hal dışında (rüsumsuz) toptan mal satışı yapmak.

Hayvan Pazarı ile İlgili Emir ve Yasaklar

 • Belediyece belirlenen günlerde açılan hayvan pazarları dışında hayvan alım ve satımı yapmak yasaktır.
 • Belediyeden izin almadan Veteriner Sağlık Raporu, Hayvan pasaportu ve nakil belgesi olmadan şehrin içinde bir yerden bir yere götürmek yasaktır.
 • Kurban bayramlarında, Belediyece belirlenen hayvan pazarları dışında hayvanalım satım ve kesimi yasaktır.
 • Hayvan Pazarına hayvan getiren tüm araçların dezenfekte ünitesinden geçmeleri zorunludur.
 • Hayvan indirim rampasında gereksiz yere bekleme yapmak ve başkalarının hayvan indirmelerine ve yüklemelerine mani olmak yasaktır.
 • Hayvan pazarına küpesiz hayvan sokmak yasaktır
 • Hayvan pazarı, dezenfekte ünitesi giriş-çıkışına ve yollara gelişi güzel araç park etmek yasaktır.
 • Hayvan pazarı alan içerisine küçük araç park etmek yasaktır.
 • Hayvan pazarı içerisinde Belediyeden izin almadan seyyar satıcılık yapmakyasaktır.

(10) Hayvan pazarından çıkışlarda satın alınan hayvanların bildirimlerinin paza ryerindeki yetkililere yapılması zorunludur.

 • Hayvan Pazarındaki ağaçlara hayvan bağlanması yasaktır.
 • Hayvan Pazarı içerisinde bulunan elektronik kantarın, hayvan tartımı dışında kullanılması yasaktır.
 • Hayvan Pazarı tesislerini kirletmek ve zarar verici faaliyetlerde bulunmak yasaktır.
 • Hayvan Pazarı alanında çöp atıklarının, çöp konteynerlerine atılması zorunludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Evcil ,Sokak Ve Ahır Hayvanları İle İlgili Emir ve Yasaklar

 

 • Kedi,Köpek,süskuşlarıvb.evcil hayvanların sağlık kontrolleri ve koruyucu aşıları yapılmak zorundadır.

 

 • (a) Köpeklerin sahipleri tarafından Belediyeye tescilini yaptırmaları ve marka almaları mecburidir.
 • Cadde, sokak, meydan ve ulaşım araçları gibi kamuya açık yerlerde markasız, ağızlıksız ve tasması sahibinin elinde bulunmaksızın köpek gezdirmek yasaktır. Tasma, kayış veya zincirin köpeğin gelip geçenlerin ulaşamayacağı biçimde kısa olması zorunludur.
 • Sahipli ve Belediyeye kayıtlı bulunan köpeklere kuduza karşı koruyucu aşı yaptırılmamış ve burunsalık takılmamış ise sahibine para cezası uygulanır ve gerekli aşının yapılması sağlanır.

(ç)   Köpek ve kediler tarafından ısırılan diğer hayvanlar, ısıran hayvanla birlikte Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, kayıtlı olsun olmasın mutlaka kontrol altına alınır.

 • Belediyeye kayıt yaptırılmış ve veteriner karnesi olsa dahi, etrafı rahatsız edecek şekilde kedi, köpek vs. hayvan bulundurmak yasaktır.
 • Köpeğin park, bahçe, sokak ve kaldırımlara yaptığı dışkısını sahibi tarafından bir torba içine toplanarak çöp kutusuna atılması zorunludur.
 • Umumun yiyip    içilmesine,    yatıp    kalkmasına,    taranıp    temizlenmesine     ve eğlenilmesine mahsus yerlerde kedi ve köpek gibi hayvanların bulundurulması yasaktır.
 • Cadde, sokak, meydan ve boş arsalara hayvan bağlamak, ,Kümes, ahır, ağıl veevcil hayvanları sokaklara bırakmak, park, bahçe ve benzeri yerlerde otlatmakyasaktır.

 

 • Belediyeden izin almadan, yollardan hayvan sürüsü geçirmek yasaktır.

 

 • Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanları ilgili kurumlara bildirmemek, hayvan leşlerini gelişi güzel yerlere atmak yasaktır.

 

 • Belediye sınırları içerisinde gerek mesken, gerekse meskun mahallere en az 3 km. kadar yakın mesafelerde arı kovanı bulundurmak yasaktır. Sahipleri bulunamayan veya kendisine tanınan süre içinde arı kovanlarını uygun yerlere kaldırmayan şahıslara ait kovanlar, Belediyece kaldırılır yapılan masraflar cezası ile birlikte ilgilisinden tahsil edilir.

 

 • 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 01.07.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun 14. maddesinin l bendinde; “Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek ağızlık ve tasması takılmadan cadde ve sokaklarda dolaştırmak yasaktır.” Bu hükme uymayanlara Kanunun 28. maddesi gereğince hayvan başına 3.434 TL. idari para cezası verilir ve hayvanlara el konulur. 

       Belediyenin Ruhsat ve Denetimine Tabi İşyerleriyle İlgili Emir ve Yasaklar 
       MADDE 13- Belediyenin ruhsat ve denetimine dair işyerleri aşağıdaki emir ve yasaklara uymak zorundadır. 
       (1) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan, işyeri açılması ve çalıştırılması. 
       (2) İşyerinde, mevzuatta belirtilen standart ve ebatta, periyodik muayenesi yapılmış, yangın söndürme cihazı bulundurulmaması. 
       (3) İşyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet ile tali faaliyetlerin dışında, ruhsata aykırı işlerin yapılması, ruhsat alındıktan sonra işyerinin büyütülmesi ve ruhsat şartlarında değişiklik yapılması. 
       (4) Canlı müzik izni almadan canlı müzik yayını yapılması, izin alınan işyerlerinde belirtilen saatler haricinde, canlı müzik yayını yapılması.Ses düzeyinin belirtilen seviyeden yüksek olması ve çevreye rahatsızlık vermesi. 
       (5) Her işyeri ve müessese sahibinin; işyerinin girişine, adı-soyadı ve unvanı ile yaptığı işi belirtir tabelayı, belediye tarafından alınan kararlara uygun ve tehlike arz etmeyecek şekilde asmaması. 
       (6) İçki içilmesine müsaade edilmeyen işyerlerinde; içki içilmesi, içirilmesine izin verilmesi, açık içki satılması. 
      

       (7) Kabukları soyulmadan, pişmeden ve yıkanmadan yenilecek maddelerin, açıkta bulundurulması ve satılması. 
       (8) Gıda maddeleriyle ilgili olarak; ayıklama, parçalama, temizleme, tartılma, hazırlama ve ambalajlanmasında kullanılan, her türlü alet, edevat, malzeme, vasıta ve tesisatın; gıda maddelerinin evsafını bozmayacak ve kirletmeyecek şekilde paslanmaz, temizliği kolay cins, evsaf ve biçimde olmaması, 
       (9) Gıda maddeleriyle ilgili olarak; bu işte kullanılacak masa, sehpa, raf vb. şeylerin üzerlerinin; cam, mermer, fayans vb. gibi parlak ve temizliği kolay cinsten bir madde ile kaplanmaması ve devamlı temiz bulundurulmaması. 
       (10) İşyerlerinin her zaman temiz bulundurulmaması, temizliğin, sıhhi usullerle yapılmaması, genel temizliğe riayet edilmemesi; 
       Yapılan işin türüne göre kullanılan her türlü malzeme ile bardak, tabak, çatal, kaşık vb. mutfak malzemeleri, oyun kâğıtları ve aletlerinin, temizliğinin yetersiz olması, çok aşınmış ve kullanım vasfını kaybetmiş olması. 
       (11) İşyerlerinde ikamet etmek, yatıp kalkmak ve işyerlerinin; sıhhi vasıflarını herhangi bir suretle ihlal edebilecek işlere, tahsis edilmesi. 
       (12) İşyerlerinden, ikametgâhlara ve diğer işyerlerine kapı açılması. 
       (13) İşyerlerinde çalışanların; elbiselerini, gıda maddelerine temas edecek yerlere koyması. 
       (14) Gıda maddesi imalathaneleri ve hazırlama yerlerinde; işçilerin günlük ve iş elbiselerinin özel bir dolap içinde bulundurulmaması. 
       (15) Sıhhi tedbirleri alınmamış ve ambalajlanmamış gıda maddelerinin taşınması ve satılması, paketlenmiş, ambalajlanmış ürünlerin etiketsiz ve son kullanma tarihi geçmiş olarak satılması. 
       (17) İşyerlerinde, istenen standartlarda, çöp kovası bulundurulmaması. 
       (18) Bozulabilecek besin maddelerinin, soğuk hava depoları ve dolaplarında teşhir ve muhafaza edilmemesi. 
       (19) İşyerlerinde, akvaryum canlıları dışında hayvan bulundurulması, beslenmesi ve her türlü haşaratın bulunmasını engelleyici tedbir alınmaması. 
       (20) Mesul müdür mecburiyeti bulunan işyerlerinde; mesul müdür bulundurulmaması. 
       (21) İşyerinde veya deposunda bulunduğu halde, herhangi bir malın, herhangi bir sebeple satışa arz edilmemesi veya saklanması. 
       (22) Somun (ekmek) ve pide fırınlarının, dini ve milli bayram günleri boyunca, belediye tarafından belirlenen nöbet çizelgesine göre çalışmaması. 
       (23) Açıkta ekmek taşınması, işyerlerinin dışında ve açıkta ekmek bulundurulması ve satılması. 
       (24) Noksan gramajlı ekmek üretilmesi ve satılması. 
       (25) Gıda üretim ve satış yerlerinde üretim izin belgesinin görünür yerde asılı bulundurulmaması (5179 sayılı kanun ile ekmeklerde etiket zorunluluğu kaldırıldı). 
       (26) Taze ve bayat ekmeklerin birbirine karıştırılarak, satışa sunulması. 
       (27) Bayat ekmekleri tekrar hamura katarak, üretim yapılması. 
       (28) Ekmeklerin üretim ve satış yerlerinde, taze ve bayat ekmeklerle ilgili, taze ve bayat olduğunu gösterir levha bulundurulmaması. 
       (29) Ekmeklerin üretim ve satış yerlerinde, elektronik terazi bulundurulmaması. 
       (30) Halk ile teması olan personel ile çalışan işyerlerinin ve gıda maddelerini gezici olarak satanların; tüm çalışanlarının ve işyeri sahiplerinin, periyodik olarak sıhhi muayenelerinin yaptırılmaması, sağlık karnelerinin üç ayda bir vize yaptırılmaması. 
       31) İşyerinde çalışanların, işkollarına göre belirlenmiş, iş elbisesi giymemesi, iş elbiselerinin kirli olması. 
       İş yerlerinde çalışanların ilk yardım ihtiyaçları için içerisinde ilk yardım malzemelerinin bulunduğu ecza dolabının bulunmaması. 
       (32) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalıştırılan kişilerin, belediyeye bildirilmemesi, bu kişilerin bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporlarının altı ayda bir yenilenmemesi. 
       (33) Ekmek, ekmek çeşitleri ve unlu gıda mamulleri imalathanelerinde un eleme eleğinin çalışır durumda bulunmaması. 
       (34) Ekmek üretimi aşamasında kullanılan pasa bezlerinin bulunmaması veya kirli olması 
       (35) Gıda üretim ve satış yerleri ile diğer tarifeye tabi çalışan iş yerlerinde ilgili esnaf odasından onaylı fiyat tarifesinin iş yerinin görünür yerinde asılı bulunmaması. 
       (36) Tarifesinde ve etiketinde belirtilen satış fiyatının üzerinde (Fahiş fiyatla ) mal ve hizmet satmak. 
       (37) Ustalık belgesine tabi iş kollarında işyeri açanların tabi oldukları ustalık belgelerinin iş yerinde asılı olmaması. 
      

 (38) Su ve nemden etkilenecek Un, Şeker vb. gıda maddelerinin depolanması ve saklanması için gerekli tedbirlerin alınmaması. 
       (39) Hafta sonu tatil ruhsatı almak zorunda olan işyerlerinin. Hafta tatili ruhsatı olmaması.

       (40) Ölçülmesi ve tartılması gerekli madde ve malzemelerin satışını yapan işyerlerinin Belediyemiz ölçü ve ayar memurluğunda kayıtlı, damgası yapılmış ölçü ve tartı aletlerini bulundurmaması, beyan yılı içerisinde damgalarını yaptırmaması. 
       (41) Perakende LPG tüp satış yerlerinde yönetmeliklerce ve TSE Standartlarınca belirlenen Kg. dan fazla dolu tüp bulundurulması ve bu tür işyerlerinde LPG tüpü ve aparatları dışında ürün satılması. 
       (42) Kumar kastı olmaksızın kahvehane ruhsatı bulunan yerler dışında kâğıt oyunları, okey, vb. oyunlar oynatılması. 
       (43) İşyerlerinin faaliyetleri nedeniyle insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü olumsuzluğa karşı (Gürültü, Ses, Toz, Duman, İs, Koku, Katı, Sıvı ve Gaz atıkları vb.) gerekli tedbirleri almamaları. 
       (44) Kantinlerde (hastane ve okul kantinlerinde) lokanta türü yiyeceklerin (yemek, döner vb.) satışını yapmak (yurt binalarının altında faaliyet gösteren kantinler hariç), bakkal ve manav dükkânlarında tost, döner, sandviç gibi gıda maddelerinin satılması. 
       (45) Türk Bayrağı Tüzüğünün 17 maddesi işyerleri, konut vb. özel yerlere Milli Bayramlarda, Resmi Bayramlarda, kurtuluş ve Atatürk'ü anma günlerinde Bayrak asılabilir hükmü gereğince iş yerlerinin ön kısmına solmuş, deforme olmuş, yırtılmış ve özelliğini kaybetmiş bayrak asmak. 
       (46) Bakkal, Büfe, Manav, şarküteri ve marketlerin kullanım alanlarına göre m2'leri (0-100) metrekare arası bakkal,büfe,manav ve şarküteri, (101-400) metrekare arası Market, (401-1000) metrekare arası Hipermarket, (1001-2000) metrekare arası Kros market, (2001) metrekareden yukarı kullanım alanına sahip olanlar ise Mega market olarak adlandırılır. 
       Ayrıca 400 m2'den büyük kullanım alanı bulunan alışveriş merkezleri, Düğün salonları vb. yerler açılırken belediyemiz trafik komisyonundan araç trafiği ve otopark sorunu açısından uygun olduğuna dair Belediye Trafik Komisyon kararı almak zorundadır.

  

       Kabahatlerin Tespit Usulü 
       MADDE 14- 
       (1) Bu Yönetmelikte sayılan Emir ve yasaklar ile kabahatler kanuna göre kabahat oluşturan fiil ve hareketlerin tespiti, görev esnasında resen veya şikâyet üzerine Belediye Zabıta görevlilerince düzenlenecek "Zabıt Varakası" ile yapılır. 
       (2) Zabıt Varakasında en az iki zabıta görevlisinin imzası ile hakkında zabıt varakası düzenlenen kişinin veya temsilcisinin imzası bulunur. İlgili kişi imzadan imtina ederse, imtina hususunda varakaya şerh düşülür. 
       (3) Zabıt Varakasında; 
          a) Hakkında zabıt tutulan kişinin kimlik ve adresi, 
          b) Kabahatler Kanunu ve/veya Zabıta Emir ve Yasakları Yönetmeliğinde İdarî para cezasının gerektiren fiilin niteliği ve yasal dayanak maddesi, 
          c) Fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller, 
          d) Zabıt Varakasının tarih ve saati ile varakayı düzenleyen görevlilerin adı-soyadı, unvanı ve sicil numarası açık bir şekilde yazılır.

       İdari Yaptırım Kararı ve Karar Verme Yetkisi 
       MADDE 15- 
       (1) Bu Yönetmelikte sayılan emir ve yasaklara uymayanlar ve muhalif  hareket edenler hakkında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/e maddesi ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih Ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunun 1 inci maddesi gereğince, Belediye Encümenince 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesinde belirlenen idari para cezası ve yasaklanan faaliyetin men'ine karar verilir. 
       (2) Belediye encümeni, kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması hâlinde, masrafları tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir. 
       (3) Belediye Encümeni tarafından verilen idari para cezası ve yaptırım kararlarına karşı ilgililerin dava açma süresi ve dava açılacak merci de ayrıca kararda belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

       Uygulamaya ilişkin hükümler 
       MADDE 16- Bu Yönetmelikte yer verilmeyen emir, yasak ve kabahatler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun Birinci Kısım, Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Bölümlerinde yer alan hükümler uygulanacaktır.

       Saklı hükümler 
       MADDE 17- Bu Yönetmelikte sayılan emir ve yasaklar hususunda diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümleri saklıdır.

       Yürürlükten kaldırılan düzenlemeler 
       MADDE 18 Bayburt – Demirözü Belediyesi Zabıta Küşat ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük 
       MADDE 19- Bu yönetmelik, Demirözü Belediye Meclisinin kabulü ve internet sayfasında ilanını ile yürürlüğe girer.

       Yürütme 
       MADDE 20- Bu yönetmeliği Demirözü  Belediye Başkanı yürütür. 

       EK-1

       Çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeler: 
       a) Her türlü inşaat artıkları, taş, tuğla, molozlar (çimento, kireç vs), kereste demir malzeme ve atıkları. 
       b) Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları. 
       c) Bilumum imalathane ve fabrika artıkları. 
       d) Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları. 
       e) Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi atıkları, kalorifer, kül ve cürufları.

       Çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler: 
       a) Mutfak ve yemek artıkları, odun külleri. 
       b) Bilumum konserve, yağ tenekeleri, ilaç kutu ve şişeleri, cam parçaları, plastik kutu, kova, küçük bidon vs. 
       c) Elektrik süpürgesi artıkları, süpürge artık ve süprüntüleri, her türlü kâğıt, mukavva kutu ve parçalar, caddenin ve yolların kardan temizletilmesi. 
       d) Ev dikiş artıkları, paçavra ve bezler. 
       e) Ağaç yaprakları, yol ve caddelere pisleyen hayvan pislikleri. 
       f) Daimi ve geçici Pazaryerlerinin süprüntüleri ve hal çöpleri. 
       g) Sahipsiz her türlü hayvan leşleri. 
       h) Soba külleri.